Algemene voorwaarden van The Waiter handelend onder  “The Waiter” of ‘’The Real Gentlemen & co.’’ en gevestigd aan de Schoolstraat 174, 2252CN te Voorschoten. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 59329920

 

1.   Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door The Waiter  te verrichten diensten en/of te leveren goederen. 
1.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of goederen. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkingen zijn overeengekomen.
1.4. Indien de algemene voorwaarden van The Waiter eenmaal van toepassing zijn verklaard, is de laatst geldende versie ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen. 
1.6. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van The Waiter worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nooit van toepassing op met The Waiter gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door The Waiter is ingestemd. Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met The Waiter in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan. 
1.7. The Waiter behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.8. The Waiter is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.
1.9. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden en/of de met opdrachtgever gesloten overeenkomst niet voorzien, zijn van toepassing de laatst geldende versie van de Uniforme Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Den Haag.

2.  Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen, acties, offertes en prijzen van The Waiter zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en acties zijn bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt cq. zolang de actie geldt.
2.2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 21 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Na deze termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen, vervallen eventuele opties en kan The Waiter de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.
2.3. Een overeenkomst met The Waiter komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door The Waiter wordt ontvangen. The Waiter kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven. Een overeenkomst kan door The Waiter  worden ontbonden in geval opdrachtgever niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden niet heeft voldaan. In dat geval zal The Waiter opdrachtgever dit binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst mededelen. 
2.4. Opdrachtgever en The Waiter komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.3 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van The Waiter gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet zulks toelaat.
2.5. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door The Waiter aan opdrachtgever zijn bevestigd.
2.6. Overeenkomsten voor een opdrachtgever, aangegaan door een tussenpersoon, al dan niet in naam van de opdrachtgever, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten.
2.7. The Waiter kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen van The Waiter.
2.8. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en acties en kenmerken van goederen (bijvoorbeeld maten of gewichten) of diensten die worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. The Waiter garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, acties, goederen en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 
2.9. Alle in een aanbieding, actie, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij The Waiter berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van The Waiter. The Waiter behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

3.  Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW, transportkosten en overige heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2. Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is The Waiter gerechtigd de in haar aanbiedingen vermelde en in haar overeenkomsten overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. 
3.3. Indien The Waiter en opdrachtgever zijn overeengekomen dat The Waiter ten behoeve van opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is The Waiter gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan opdrachtgever.
3.4. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 2 en 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.
3.6. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 2 of 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.
 

3.7. Indien The Waiter een samengestelde aanbieding heeft gedaan, bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel afgegeven prijs.
3.8. Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die The Waiter in haar orderbevestiging heeft vermeld, dan wel in de overeenkomst staat opgenomen. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst met The Waiter, door The Waiter worden gecorrigeerd. 

4.  Prijzen afhankelijk van aantal gasten

4.1. Indien de door The Waiter overeengekomen prijs direct afhankelijk is van het aantal personen, dient opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voordat The Waiter goederen dient te leveren danwel diensten dient te verrichten, het definitieve aantal personen op te geven. Het door opdrachtgever opgegeven aantal personen (danwel bij opdracht danwel uiterlijk 14 dagen voor levering of dienstverlening) is bindend en bepalend voor de uiteindelijke totaalprijs. Bij last-minute boekingen (7 dagen van tevoren) is het opgegeven aantal gasten bindend.
4.2. De totaalprijs is veelal samengesteld uit verschillende componenten, zoals eten, dranken, op- en afbouw, organisatie, inkoopprijs, overheadkosten en op basis van het aantal gasten zoals genoemd in de overeenkomst. Zodra het aantal gasten wijzigt ten opzichte van het aantal genoemd in de overeenkomst, heeft dit consequenties voor deze componenten. Zodoende kan bij grotere wijzigingen niet worden vastgehouden aan de prijs per persoon zoals in de overeenkomst genoemd.
4.3. Indien een wijziging plaatsvindt in het aantal gasten dat kleiner is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, wordt de totaalprijs vermeerderd of verminderd conform de overeengekomen prijs per persoon.
4.4. Indien een verlaging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, dan gelden tarieven zoals aangegeven in het boekingssysteem van The Waiter, vermeerderd met het correcte aantal gasten.
4.5. Indien een verhoging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, dan gelden tarieven zoals aangegeven in het boekingssysteem van The Waiter, vermeerderd met het correcte aantal gasten.
4.6. Indien een verhoging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, kan dat positieve prijsconsequenties tot gevolg hebben. The Waiter zal in dat geval een aangepaste prijs voor opdrachtgever berekenen.
4.7. Wanneer blijkt dat The Waiter op de leveringsdatum voor meer personen dan door opdrachtgever opgegeven moet leveren, is The Waiter gerechtigd om ofwel de levering aan meer personen dan opgegeven te weigeren, ofwel de levering aan deze extra personen te accepteren tegen de overeengekomen prijs per persoon.

5.  Betaling

5.1. Ingeval de bevestigde omzetwaarde inclusief btw onder de € 1.000,00 ligt, geldt de hiernavolgende betalingsregeling. Bij bevestiging van de order dient 15% aanbetaald te worden. Restant betaling dient plaats te vinden uiterlijk één dan voor het evenement. De wijze en termijn van betaling wordt schriftelijk overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Is er geen opdrachtbevestiging opgemaakt, dan dienen de goederen en/of diensten vooraf, dat wil zeggen uiterlijk één dag voor het evenement, te worden betaald.
5.2. Ingeval de bevestigde omzetwaarde inclusief btw boven de € 1.000,00 ligt, geldt de hiernavolgende betalingsregeling. Bij bevestiging van de order dient 15% aanbetaald te worden. Uiterlijk vijf werkdagen voor uitvoeringsdatum van het evenement dient het restant 85% van de overeengekomen totaalprijs betaald te worden. Het niet tijdig betalen van de aanbetaling, alsmede het restantbedrag, geldt als een annulering door opdrachtgever, en alsdan is artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing.
5.3. Ingeval door The Waiter een (andere) betalingstermijn is overeengekomen, geldt dat door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. The Waiter is alsdan gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden of (verdere) levering van goederen en/of het verrichten van diensten op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
5.4. Bij niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag van betaling, over het openstaande saldo aan The Waiter een rente verschuldigd van 1,0 % per maand, waarbij een deel van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
5.5. Ten laste van opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die The Waiter als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen moet maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW. 
5.6. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van The Waiter zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met overeenkomsten of de niet-nakoming daarvan aan The Waiter verschuldigd is ter voldoening van al zijn huidige danwel toekomstige schulden aan The Waiter, uit welke hoofde dan ook.
5.7. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting en/of ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. The Waiter heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.
5.8. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van achtereenvolgens gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, rente, schade en de hoofdsom.

6.  Annulering

6.1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien The Waiter het aanbod niet onmiddellijk verwerpt.

The Real Gentlemen & co. / The Waiter hanteert strikte annulering voorwaarden voor haar producten en/of concepten. Producten of diensten die worden geleverd door partners kennen aanvullende annulering voorwaarden. 

The Real Gentlemen & co.
The Real Gentlemen & co. kent onderstaande annulering voorwaarden.

14-30 dagen van tevoren
 | aanbetaling wordt 100% gerestitueerd / restant wordt niet in rekening gebracht 
6-13 dagen van tevoren | 15% van de orderwaarde wordt in rekening gebracht / restant wordt niet in rekening gebracht óf volledig gerestitueerd bij vooruitbetaling
0-5 dagen van tevoren (last-minute annulering) | 25% van de orderwaarde wordt in rekening gebracht / restant wordt niet in rekening gebracht óf volledig gerestitueerd bij vooruitbetaling

The Waiter CUSTOM

''Waiters en Waitresses'', ''Bar, unlimited drinks & bites'', ''fotografie'' en ''Sound&Light System by The Waiter'' geboekt als ''The Waiter CUSTOM'' kennen onderstaande voorwaarden. Bij The Waiter CUSTOM gelden aanvullende voorwaarden voor de organisatiefee, op- en afbouw fee en diensten geleverd door externe partijen. 

14-30 dagen van tevoren | aanbetaling wordt 100% gerestitueerd / restant wordt niet in rekening gebracht 
6-13 dagen van tevoren | 15% van de orderwaarde wordt in rekening gebracht / restant wordt niet in rekening gebracht óf volledig gerestitueerd bij vooruitbetaling
0-5 dagen van tevoren (last-minute annulering) | 25% van de orderwaarde wordt in rekening gebracht / restant wordt niet in rekening gebracht óf volledig gerestitueerd bij vooruitbetaling

Organisatiefee

Binnen 7 dagen na orderbevestiging | aanbetaling wordt 100% gerestitueerd / restant wordt niet in rekening gebracht 
7-14 dagen na orderbevestiging | aanbetaling wordt niet gerestitueerd / restant wordt niet in rekening gebracht óf volledig gerestitueerd bij vooruitbetaling
14+ dagen na orderbevestiging | aanbetaling wordt niet gerestitueerd / restant wordt 50% in rekening gebracht. 

Op- en afbouw fee

Uiterlijk 6 dagen voor feest | aanbetaling wordt niet gerestitueerd / restant wordt niet in rekening gebracht
0-3 dagen voor het feest | aanbetaling wordt niet gerestitueerd / daarnaast wordt er 10% van totale orderwaarde in rekening gebracht
2 dagen voor het feest (last-minute annulering) | aanbetaling wordt niet gerestitueerd / restant wordt 100% in rekening gebracht. 

Reserveringen bij partner bedrijven
Het kan voorkomen dat wij samenwerken met externe partijen. De annulering voorwaarden van deze partijen wijken af van onze en gelden altijd voor het onderdeel dat zij organiseren.

The Waiter behoudt zich het recht voor op vergoeding van de totale door haar geleden schade als gevolg van de annulering.
6.2. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering The Waiter heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
6.3. The Waiter behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften te annuleren, ook indien de opdracht al bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt tevens indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de overeenkomst te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van mededelingen door opdrachtgever, dat The Waiter de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Een en ander geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is alsdan van overeenkomstige toepassing.
6.4. The Waiter is gerechtigd om, in plaats van haar in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is The Waiter alsnog gerechtigd de in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
6.5. In geval van annulering komt opdrachtgever, vooral bij overmacht, wellicht voor de nodige kosten te staan. Daarom geeft The Waiter het advies om de aan The Waiter verstrekte opdracht te verzekeren, zodat opdrachtgever een dekking heeft van het mogelijke financiële risico.

7.  Uitvoering van dienstverlening

7.1. De uitvoering van de overeenkomst door The Waiter is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door The Waiter verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door The Waiter. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan The Waiter verstrekte gegevens en informatie. 
7.2. Indien The Waiter bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever The Waiter niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle verlangde informatie cq. niet de juiste informatie heeft verstrekt.
7.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat The Waiter alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
7.4. Wordt de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door The Waiter vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is The Waiter gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen.
7.5. The Waiter mag bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.
7.6. Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met The Waiter voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft The Waiter het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan The Waiter verschuldigd is, direct opeisbaar.
7.7. The Waiter is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van The Waiter een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst bevordert.
7.8. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is (bijvoorbeeld een vergunning), draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan The Waiter dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.
7.9. Indien The Waiter goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen volgens de instructies van The Waiter. 
7.10. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van The Waiter van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.
7.11. The Waiter levert geen beveiligings- of medisch personeel. Opdrachtgever is er dan ook zelf verantwoordelijk voor dat er op locatie tijdens een evenement, in de meest ruime zin des woords, voldoende veiligheidsmedewerkers en/of EHBO-ers aanwezig zijn.
7.12. Indien opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat The Waiter in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aan The Waiter schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. The Waiter zal in voorkomende gevallen door opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van The Waiter zoals bepaald in artikel 11.
7.13. Overeenkomsten die tussen The Waiter en opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van goederen en/of verrichten van diensten, worden, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, aangegaan voor de duur van één jaar. 
7.14. Een overeenkomst als bedoeld in lid 13 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn of wanneer opdrachtgever zijn overeenkomst met The Waiter vervangt door een overeenkomst van een grotere omvang. 
7.15. Een overeenkomst als bedoeld in lid 13 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd, waarbij een opzegtermijn van minimaal zes kalendermaanden in acht dient te worden genomen, tenzij schriftelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen. 
7.16. The Waiter heeft het recht een overeenkomst als bedoeld in lid 13 tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door opdrachtgever verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd. Bij opzegging als bedoeld in dit lid is The Waiter niet gehouden tot enige schadevergoeding. 
7.17. Een opzegging, door welke partij dan ook, dient schriftelijk -per aangetekend schrijven- plaats te vinden.

8.  Transport en werkomstandigheden

8.1. Tenzij anders wordt overeengekomen, is de keuze van het transport aan The Waiter. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. The Waiter is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is The Waiter gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee The Waiter aan haar leveringsplicht heeft voldaan. The Waiter behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.
8.2. Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan The Waiter, naar behoren van The Waiter zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin door The Waiter moet worden gewerkt, onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.
8.3. Opdrachtgever geeft The Waiter de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.
8.4. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar verplichtingen ingevolge het bepaalde in lid 1 t/m 3, is The Waiter gerechtigd zelf maatregelen te treffen teneinde het werk ongestoord doorgang te kunnen laten vinden, en is The Waiter gerechtigd de kosten daarvan aan opdrachtgever door te berekenen. Voor alle schade die The Waiter lijdt door het niet nakomen door opdrachtgever van zijn verplichtingen ingevolge het bepaalde in lid 1 t/m 3, is opdrachtgever jegens The Waiter aansprakelijk.

9.  Reclamering

9.1. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen is overgekomen. Indien er naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van een gebrek in de uitvoering, dient The Waiter daarvan direct schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Betreft de opdracht het leveren van goederen, dan is opdrachtgever verplicht direct na de levering de goederen grondig te controleren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan The Waiter direct op de hoogte te brengen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren, dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan The Waiter te melden, zodat The Waiter de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen.
9.2. Reclameringen dienen het liefst direct schriftelijk te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen na levering van de goederen of uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclamering  zijn de tussen partijen overeengekomen afspraken. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, danwel onduidelijkheden in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of overeenkomsten binden partijen niet.
9.3. Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht cq. een onderdeel van het geleverde, geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie cq. de totaal geleverde goederen af te keuren.
9.4. The Waiter aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, danwel door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen voorziene of onvoorziene omstandigheden alsmede weersomstandigheden, die het uitvoeren van de overeenkomst door The Waiter onmogelijk of bezwaarlijk maakt.
9.5. Indien de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of e-mail ter kennis van The Waiter te worden gebracht. Reclames die The Waiter na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door The Waiter niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

10.  Overmacht

10.1. Ingeval van overmacht is The Waiter niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd, bemoeilijkt en/of in redelijkheid niet van The Waiter kan worden verlangd. Tot die omstandigheid behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van The Waiter, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden. 
10.3. Indien in een overeenkomst specifiek is opgenomen dat een bepaalde medewerker van The Waiter werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zal verrichten, is er tevens sprake van overmacht indien deze medewerker, om welke reden dan ook, niet in staat kan worden geacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het is The Waiter toegestaan alsdan een andere medewerker de werkzaamheden te laten verrichten.
10.4. Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten, is The Waiter op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld. 6
10.5. Indien een periode van overmacht korter dan twee maanden duurt, zal opdrachtgever The Waiter de gelegenheid moeten geven haar verplichtingen alsnog na te komen, tenzij het naar partijen bekend is, dat de overeengekomen leveringsdatum een fatale datum betreft. 
10.6. Indien een periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn partijen gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk, per aangetekend schrijven, te ontbinden, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat. Eventuele aanbetalingen zullen alsdan worden terugbetaald, waarbij The Waiter gerechtigd is de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten op de aanbetalingen in mindering te brengen.
10.7. Opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 6, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

11.  Aansprakelijkheid

11.1. The Waiter is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van The Waiter.
11.2. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aard van het evenement, de omstandigheden en/of de aantallen, is The Waiter, onverminderd het bepaalde in artikel 4, niet aansprakelijk  voor de eventuele gevolgen daarvan. 
11.3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten, is The Waiter niet aansprakelijk. Iedere eventuele aansprakelijkheid van The Waiter, uit welke hoofde dan ook, is steeds beperkt tot de totaalsom van de overeenkomst danwel, indien dat meer is, het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door The Waiter gesloten verzekering wordt vergoed.
11.4. Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door The Waiter te vergoeden schade worden gematigd.
11.5. Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat The Waiter toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1 t/m 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
11.6. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van The Waiter tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, derden of The Waiter aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaardt The Waiter geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart The Waiter voor alle aanspraken van derden ter zake.
11.7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor The Waiter en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
11.8. The Waiter is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.
11.9. Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke- of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

12.  Verplichtingen opdrachtgever

12.1. Alle glaswerk, serviesgoed, tafels, stoelen, linnengoed en andere door The Waiter ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van The Waiter. Indien goederen van The Waiter achterblijven op locatie, moeten deze door opdrachtgever aan The Waiter geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn gasten veroorzaakt, moet door opdrachtgever aan The Waiter tegen kostprijs worden vergoed.
12.2. Opdrachtgever is verplicht de door The Waiter ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, slechts overeenkomstig eventuele aanwijzingen van The Waiter te gebruiken, en in het bijzonder is opdrachtgever verplicht om de door The Waiter ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1 aan The Waiter te retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door The Waiter aan opdrachtgever zijn aangeleverd, althans conform de afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt. Indien hiervan geen sprake is, is The Waiter gerechtigd alle daaruit voor The Waiter voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren van haar personeel) aan opdrachtgever door te berekenen.
12.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door The Waiter ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Voor eventuele schade voor The Waiter die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever jegens The Waiter aansprakelijk.
12.4. De opdrachtgever draagt bij een cateringopdracht zorg voor maaltijden voor de medewerkers van The Waiter.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op alle aanbiedingen, acties, offertes en overeenkomsten van en met The Waiter is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen, acties of offertes van The Waiter of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.